Toshiba Qualitätskontrolle

Toshiba - Systém kontroly kvality

Toshiba je jednou z celosvetovo vedúcich spoločností v oblasti klimatizačnej techniky. S cieľom dosiahnutia maximálnej spoľahlivosti a kvality všetkých svojich klimatizačných jednotiek má zavedený program zabezpečenia kvality.

Spoločnosť Toshiba má dva hlavné výrobné závody, ktoré sa nachádzajú v Bangkoku (Thajsko) a vo Fuji (Japonsko). V oboch je zamestnaných spolu viac ako 3000 pracovníkov, ktorí sa zaviazali k inováciám a vynikajúcej kvalite. Oba závody majú certifikáty: ISO 14001 – Certifikát systému environmentálneho manažérstva a ISO 9001- Certifikát systému manažérstva kvality.

Toshiba sa podieľa tiež na certifikačnom programe Eurovent, v rámci ktorého sú výrobky testované v laboratóriách od seba nezávislých, aby tak bola preverená pravdivosť údajov uvedených v katalógoch ponúkaných výrobkov.

 

Medzinárodné certifkáty Toshiby

Kvalita výrobkov Kvalita výrobkov
december 1993 – Certifikát JIS
jún 1995 – Certifikát ISO 9001
marec 2003 – ISO 9001:2000

pdf - Kvalita výrobkov
Certifikát systému environmentálneho manažérstva Certifikát systému environmentálneho manažérstva
máj 1998 – Certifikát ISO 14001

pdf - Certifikát systému environmentálneho manažérstva
Bezpečnosť a ochrana zdravia Bezpečnosť a ochrana zdravia
január 2003 – Certifikát OHSAS 18001
január 2004 – Thajský Certifikát pracovných noriem.

pdf - Bezpečnosť a ochrana zdravia

 

Testy komponentov a testovacie vybavenie

Klimatizačné jednotky Toshiba sa vyrábajú vo fabrikách v Japonsku a Thajsku. Všetky jednotlivé komponenty sú dôsledne kontrolované, čo je zárukou vysokej kvality a minimálnej nepodarkovosti. Počnúc východiskovým materiálom až po hotový, zabalený výrobok stovky kvalifikovaných pracovníkov pripravujú, montujú, testujú a balia klimatizačné jednotky Toshiba na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Pre dosiahnutie dlhej životnosti svojich výrobkov vyrába Toshiba tieto s vysoko starostlivým prístupom.

Prvé zastavenie je CAD - Štúdio priamo vo fabrike, ktoré spája teóriu s praxou. V hlavnej časti závodu prebiehajú montážne práce ako spájkovanie, ohýbanie rúrok a tzv. revolverové dierovanie. Oddelenie pridruženej montáže zabezpečuje prípravu elektrických komponentov a v hlavnej výrobnej časti sa napokon starostlivo vyrobené komponenty kompletujú do hotového výrobku.

Ďalším segmentom politiky kvality Toshiba je testovanie výrobkov za mimoriadne extrémnych podmienok. V takzvanom sprchovacom laboratóriu sa nasimuluje najhoršie možné počasie, akému môže byť vonkajšia jednotka v teréne vystavená. Takto sú jednotky skúšané aj na tesnosť a mieru odolnosti ich elektrickej časti. Potom sa robí testovanie odolnosti pri páde (drop-test). Jednotka aj s jej obalom sa viackrát zdvihne niekoľko metrov nad podlahu a nechá sa spadnúť na zem, čím sa nasimuluje situácia náhodného pádu, ku ktorému môže na stavbe dôjsť. Následne sa jednotka testuje na vznik prípadných škôd, vrátane všetkých elektrických funkcií. Na každej jednotke sa testujú jej funkcie v celom rozsahu s ohľadom na bezporuchovosť prevádzky, aby bolo zabezpečené, že Vaša nová jednotka bude od momentu jej inštalácie funkčná a funkčná ostane aj naďalej.

 

 

Skúšky kompresora

Motor Skúšky kompresora

• skúška napätia prúdu pri štarte
• skúška točivého momentu pri štarte
• skúška voľnobehu
• skúška zaťaženia

 

Skúšky ventilátora

Skúšky ventilátora

• skúška vyváženia
• hmotnosť
• skúška vysokej rýchlosti
• excentricita (odchýlka od stredu)

 

Skúška preťaženia kompresora

Skúška preťaženia kompresora

• charakteristika bimetalu
• doba spúšťania pri prekročení prúdu kompresora
• ampérový rozsah pri ktorom bimetal nespína
• teplota spínania bimetalu
• teplota opätovného zapnutia bimetalu

 

Skúška pevnosti v ťahu

Skúška pevnosti v ťahu

• skúška medených trubiek a hliníkových lamiel
• testované veličiny: pevnosť v ťahu / torzná pevnosť a dilatácia

 

Tlaková skúška 4-cestných ventilov

Tlaková skúška 4-cestných ventilov

• funkčná skúška
• skúška tesnosti
• hlučnosť
• vzduchotesnosť
• minimálny reakčný tlak

 

Skúška odolnosti balenia

Skúška odolnosti balenia

• tlaková skúška
• medza pevnosti

 

Skúška kapilárnej rúrky

Skúška kapilárnej rúrky

• druhá tlaková skúška

 

Skúška PMV zariadenia výmenníka

Skúška PMV zariadenia výmenníka

• odpor výmenníka
• izolačný odpor
• prepätie

 

Záverečný znalecký posudok

Záverečný znalecký posudok

• kontrola vizuálna a konštrukčná
• skúška bezpečnosti výrobku
• skúška prepätia, skúška odolnosti izolácie, skúška uzemnenia, atď.
• kontrola úplnosti výrobku.